Privacy

Ten eerste heeft de onderzoeker een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de verzamelde gegevens.

Ten tweede worden er tijdens dit onderzoek persoonsgegevens verzameld over u. De verzameling en verwerking van uw gegevens is mogelijk in het kader van wetenschappelijk onderzoek en wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor geeft.

De verzameling en verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijke principes die de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als de General Data Protection Regulation of GDPR) oplegt, die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De onderzoeker ziet toe op de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en de informatieplicht die daarmee gepaard gaat.

Deze informatieplicht houdt in dat u geïnformeerd wordt over:

 1. Welke persoonsgegevens van u worden verzameld, in dit geval: uw e-mailadres en – indien u deelneemt aan het interview – uw naam.
 2. Dat de VUB (Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, KBO 449.012.406) optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.
 3. Dat de gegevens verzameld en verwerkt worden in het kader van een rapport voor de opdrachtgever en een publicatie. Conform de relevante wetgeving zullen de gegevens die als deel van het onderzoek verzameld werden gedurende 5 jaar bewaard worden.
 4. Dat de onderzoeker uw persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.
 5. Dat u het recht heeft om uw gegevens in te kijken en deze te corrigeren. U beschikt tevens over het recht op wissing van uw gegevens, om op de beperking van de verwerking ervan, het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en het recht om uw gegevens aan derden over te dragen. Indien u vragen heeft, gelieve dan contact op te nemen met de onderzoeker.
 6. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens verkregen voor de intrekking van de toestemming.
 7. Dat uw gegevens enkel ingekeken zullen worden door de hierboven benoemde onderzoeker en niet gedeeld zullen worden met andere instellingen.
 8. Dat uw gegevens zullen bewaard en beveiligd worden in overeenstemming met de richtlijnen van de VUB.
 9. Dat indien u uw rechten wenst uit te oefenen of verdere vragen rond uw rechten en de verwerking van uw persoonsgegevens zou hebben, u hiervoor steeds terecht kan bij de functionaris voor gegevensbescherming van de VUB: dpo@vub.be.
 10. Dat om uw privacy te garanderen beschermingsmaatregelen genomen worden. De gegevens die verzameld worden zijn anoniem, tenzij u aangeeft bereid te zijn tot een interview en uw e-mailadres opgeeft. In dat geval worden uw gegevens zo snel mogelijk omgezet naar codes (pseudonimisering). Dit is een tweede dataset die gemaakt wordt waarbij het niet langer mogelijk is om u rechtstreeks te identificeren. Er wordt dan ook een “vertaalsleutel” gemaakt die de codes terug kunnen omzetten naar hun oorspronkelijke betekenis. Enkel de onderzoeker heeft toegang tot deze sleutel en dus tot de niet-anonieme gegevens. Dit zorgt ervoor dat enkel de onderzoeker deze gegevens kan linken met u als persoon. De codeersleutel wordt apart en veilig opgeslagen. Uw gegevens worden enkel bewaard op de beveiligde server van de Onderzoeksgroep TOR. Deze kent strenge toegangsvoorwaarden en biedt een hoge beschermingsgraad. Uw gegevens worden dus nooit op de persoonlijke computer of op een USB-stick van de onderzoeker bewaard en worden ook nooit doorgemaild.
 11. Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw gegevens worden behandeld. Dit kan u doen bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving rond gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be